Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.deuiver.eu) van  „De Uiver ” Ralf Feijts  . Op andere websites van  „De Uiver ” Ralf Feijts  kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Disclaimer:
Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van  „De Uiver ” Ralf Feijts  . Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door  „De Uiver ” Ralf Feijts  worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.  „De Uiver ” Ralf Feijts  aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Online communicatie:
Berichten die u per e-mail aan  „De Uiver ” Ralf Feijts  stuurt, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.
„De Uiver ” Ralf Feijts  raadt u derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan  „De Uiver ” Ralf Feijts  te sturen.

Wijzigingen:
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door  „De Uiver ” Ralf Feijts  te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.
 „De Uiver ” Ralf Feijts  behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. „De Uiver ” Ralf Feijts  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Gebruik:
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.
„De Uiver ” Ralf Feijts  behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
Hoewel „De Uiver ” Ralf Feijts  zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt  „De Uiver ” Ralf Feijts  geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 „De Uiver ” Ralf Feijts  geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel  „De Uiver ” Ralf Feijts  redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.
„De Uiver ” Ralf Feijts  garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.
Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van „De Uiver ” Ralf Feijts  privacy policy.
Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden „De Uiver ” Ralf Feijts  . U kunt online contact met ons opnemen via info@de-uiver.nl of telefonisch: +31 (0) 46 – 4421931.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
In geen enkel geval zijn „De Uiver ” Ralf Feijts  , haar directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
- defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website
- de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
- het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan „De Uiver ” Ralf Feijts  of aan u wordt gezonden;
- de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
- misbruik van deze website;
- verlies van gegevens;
- het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; of
- aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien  „De Uiver ” Ralf Feijts  op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten:
„De Uiver ” Ralf Feijts  , of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein¬namen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van „De Uiver ” Ralf Feijts  of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van „De Uiver ” Ralf Feijts  is het niet toegestaan links naar de websites van  „De Uiver ” Ralf Feijts  weer te geven.

Contactgegevens

„De Uiver”
gespecialiseerd in Jaguar, Land Rover en bedrijfswagens

Provincialeweg Noord 84-85-87
6439 AB Doenrade
Tel: +31464421931
Fax: +31464422705
E-mail: info@de-uiver.nl

Website by gosidesign